Algemene Voorwaarden

PRIVACY VERKLARING

Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof

Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof gevestigd en kantoorhoudende te Guttecoven (6143 BA) aan de
wijnrankenstraat 19, hierna te noemen “Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof” hecht veel waarde aan een
verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Bouw- en timmerbedrijf de Hey
vof verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In
deze Privacy Verklaring informeert Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof u over de manier waarop Bouw- en
timmerbedrijf de Hey vof uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in
verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Bouw- en
timmerbedrijf de Hey vof worden aangeboden op www.deheybouw.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan.

1. Doel: Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel
van het bezoeken van www.deheybouw.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy
Verklaring. Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen.
Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar
ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.
Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Bouw- en
timmerbedrijf de Hey vof.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof voor de in deze Privacy
Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Bouw- en timmerbedrijf
de Hey vof een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op
een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof op grond van een wettelijke plicht gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik
van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te
zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig
gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof
ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@deheybouw.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u
ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof tijdens een lopende sessie gebruik maakt van
first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te
weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen
bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw
computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.deheybouw.nl werken mogelijk niet meer
indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof

1. Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden
van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens
die Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof verwerkt ten behoeve van www.deheybouw.nl. Bouw- en
timmerbedrijf de Hey vof accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de
werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12
maanden na uw laatste bezoek aan www.deheybouw.nl, tenzij Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof
op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Bouw- en timmerbedrijf de Hey vof behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te
passen. Elke aanpassing zal via www.deheybouw.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen
gebruik te maken van www.deheybouw.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy
Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.deheybouw.nl in de gaten. De
huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 30-05-2018.